Na důležitá témata se snažíme upozornit ve zpravodaji města Modřice

CTP park chce zatížit Bobravu novou dopravou

Zpravodaj 09/2022
https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/zpravodaj/09zpravodaj.pdf

CTP má stavební povolení (dosud nenabylo právní platnosti) na postavení mostu mezi CTP parkem a lokalitou Bobrava místo současné lávky pro pěší. Záměrem je využívat sjezd na Popovice jako druhou přístupovou cestu do CTP parku.

Všichni Bobraváci znají dopravní situaci na křižovatce nad sjezdem z I/52, kdy z žádného směru není dobře vidět na přijíždějící vozidla z ostatních směrů. Krom toho křižovatkou prochází děti, maminky s kočárky i pracovníci CTP parku přicházející od vlaku v Popovicích. Také známe frontu vozidel, odbočujících na Rajhrad, která blokuje sjezd z I/52. Pustit do tohoto mumraje další dopravu, převážně kamionovou, z CTP parku může jenom blázen.

Jako člověk žijící na Bobravě již více jak 14 let pamatuji, kdy v místech současné lávky most existoval a byl nahrazen lávkou pro pěší mimo jiné právě proto, aby automobilová doprava tudy nemohla projet. Zvýšená prašnost, hluk, velmi riziková dopravní situace, to opravdu není nic, co bychom na Bobravě chtěli. Modřická radnice nám v tom však neposkytla žádné informace a žádnou podporu. Musíme se o to postarat sami.

www.spolecnepromodrice.cz

Roman Kraut

Přístup Modřic a Rajhradu k VRT

Zpravodaj 09/2022
https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/zpravodaj/09zpravodaj.pdf

Aktuální stav přípravy vysokorychlostní železnice (VRT) najdeme na https://www.spravazeleznic.cz. Úsek Modřice – Šakvice je ve fázi dokončování Studie proveditelnosti. V rámci této fáze bylo předložené řešení projednáno se zástupci dotčených obcí. Na webu Správy železnic je možné se dočíst „Pokud máte připomínku k navrhované trase nebo k technickému řešení VRT ve vašem okolí, obraťte se na své zastupitele nebo svého starostu, kteří jsou se zástupci Správy železnic v úzkém kontaktu“. Jednání se zástupci města proběhlo v Modřicích 21.5.2021. Dle informací webu „V diskuzi se řešila i lokální témata. Například koordinace s plánovanou stavbou silniční mimoúrovňové křižovatky Moravanská.“.

V  Rajhradě jednání se zástupci města proběhlo o den později. Město Rajhrad ale s předloženým návrhem nesouhlasilo a z důvodu omezení hluku pro blízkou obytnou zástavbu požadovalo vedení celého úseku od Staré pošty po MÚK Rajhrad v tunelu. Správa železnic reagovala a nabídla prodloužení předpokládaného tunelu o 100 m. Tunel delší než 1 km musí splňovat přísnější kritéria a je ekonomicky mnohem nákladnější. Městu Rajhrad to však nestačí a trvá na podpovrchovém řešení v celé délce trasy kolem Rajhradu.

Při veřejném projednání změny územního plánu města Modřice dali občané najevo nespokojenost s navrženým řešením VRT, které neřeší problematiku hluku a vibrací a jejich dopad na obytnou zástavbu. Rodinné domy na ulici Brněnská a na Bobravě nesou vysokou hlukovou zátěž ze současné železnice a ostatních silnic. U VRT je situace horší, jde o vlaky jezdící rychlostí až 320 km/h. Od formulace připomínek uplynuly tři měsíce. Jak se k problematice postavilo vedení města, zaslalo připomínky občanů Správě železnic?

www.spolecnepromodrice.cz 

Antonín Mazálek

Je čas na změnu?

Zpravodaj 07-08/2022
https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/zpravodaj/07-08zpravodaj_1.pdf

Ve zpravodaji 6/2022 vyšly dva příspěvky, které reagovaly na veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu města Modřice (ÚP). Oba příspěvky se věnují zejména vysvětlení procesu schvalování změny ÚP. Ubezpečují, že byly dodrženy všechny zákonné lhůty a postupy, je poukázáno na mylné informace, které se objevily na sociálních sítích a končí tím, že o změně ÚP bude rozhodovat zastupitelstvo města Modřice až po vypořádání námitek a připomínek.

Veřejného projednání změny ÚP jsem se zúčastnil aktivně s řadou dotazů a připomínek. Na začátku bylo jednání nervózní, občané dávali najevo svoji nevoli, zejména s časovými lhůtami a malou informovaností. Po výkladu zpracovatelů změny ÚP následovala věcná diskuse, do které se zapojila řada občanů, žádné zásadní konfrontace neproběhly. Obsah diskuse veřejného projednávání změny ÚP si zaslouží větší pozornost než diskuse na sociálních sítích. Podle litery zákona s dodržením všech lhůt lze pravda naplánovat ledacos. Jde ale v první řadě o zájem občanů města? 

Se změnou ÚP města Modřice je nespokojena značná část jeho obyvatel. Ve velmi krátkém čase zmocnilo 366 občanů Modřic zástupce veřejnosti k podání námitek proti změně ÚP. Další občané se hlásili i po uzavření podpisů. Byly podány desítky námitek a připomínek, část jako reakce na zveřejnění informací na sociálních sítích. Tím, že se o problémech nemluví, problémy nezmizí ani se nevyřeší. Největšími problémy změny ÚP jsou upřesnění koridorů dopravní a železniční infrastruktury (konkrétněji severního obchvatu Modřic a vysokorychlostní železnice procházející Modřicemi). 

Vedení města má v komunální politice hájit zájmy občanů. Kolik občanů, tolik názorů, není to snadné. Existují však problematiky, na kterých je kontinuální shoda naprosté většiny občanů  – minimalizace hluku, emisí, ochrana životního prostředí a ostatních negativních vlivů ve stávající zástavbě. Obecně se rozhodování o změnách územního plánu děje na základě  předložených podkladů. 

Změna ÚP byla zpracována odbornou firmou ve spolupráci s určeným zastupitelem města panem starostou. V návrhu změny ÚP chybí řádné uvedení použitých podkladů s patřičnými detaily. Na projednávání změny ÚP přišlo právě proto tolik občanů a vedla se k tomu kritická diskuse.

Děkuji všem, kteří na veřejné projednání změny ÚP města Modřice přišli, kteří slušnou formou dali najevo svůj názor. Také všem, kteří podpořili zástupce veřejnosti či podali vlastní námitky a připomínky. 

Nyní probíhá proces vyhodnocení výsledků projednání ÚP města Modřice a zpracování rozhodnutí o námitkách a připomínkách (§53 stavebního zákona). Činí tak pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Je nutné počkat na výsledek. 

Bude brát zřetel na zájmy občanů města Modřice? Je čas na změnu?

Antonín Mazálek

Změna územního plánu – občane, co ty na to?

Zpravodaj 05/2022
https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/zpravodaj/05-22zpravodaj.pdf

Dne 25.5.2022 od 18:00 proběhne veřejné projednání změny územního plánu. Podklady jsou dostupné na webu města Modřice. Po jejich prostudování jsem se rozhodl napsat tento článek. Zajímám se o dění ve městě a okolí, sleduji úřední desku, přečtu si zápisy rady i zastupitelstva, nespokojím se pouze s komentáři k vybraným bodům, jak jsou uvedeny ve zpravodaji. Občas si vyžádám kompletní studie či stanoviska k problematice, která mě zajímá. Vážím si práce vedení města i jejich zaměstnanců. Během posledních let bylo realizováno mnoho dobrých projektů! Ale na základě získaných informací říkám NE změně ÚP.

Ve změně jsou vymezeny a zpřesněny koridory významných dopravních staveb (Jižní tangenta, zkapacitnění D2, severní obchvat, VRT Brno-Šakvice). Ty se svým dopadem dotknou prakticky všech obyvatel města. Zásadně ulic Brněnská, Nádražní, Žižkova, lokality Nové Modřice a Bobrava. V odůvodnění jsem nenašel ani zmínku na základě čeho (např. studie) byly tyto koridory upřesněny a vymezeny. Přitom nadřazená ZUR u většiny těchto záměrů upozorňuje na rizika hluku či emisí a zmiňuje nadstandardní opatření. Ve změně jsem žádné nenašel. Postrádám odbočení z I/52 na JT a naopak u Rajhradu. Nesouhlasím s vedením severního obchvatu co nejblíže obytné zástavbě na tělese protipovodňové hráze ve výšce cca 4,5 m u obytné zástavby a mnoho dalšího. Není všechno černobílé, nelíbila se mi kauza Viladomy, nynější kauza bytový dům ulice Hřbitovní a další. Je ale důležité se o dění zajímat. Zajímejte se, přijďte na veřejné projednání, jde o Vaše domovy! Dotazy mohu odpovědět na emailu antonin.mazalek@email.cz.

Antonín Mazálek