O co usilujeme

Kvalitní územní plán ohleduplný k občanům

 • Vytvořit jasnou a dlouhodobou koncepci rozvoje města a dozorovat rozvoj města v souladu s Územním plánem
 • Vyhodnocovat komplexně a minimalizovat negativní dopady staveb s vlivem na město Modřice (VRT železniční trať, Severního obchvat, Jižní tangenta, Kruhový objezd U vlečky, Moravanské mosty)
 • Zpracovat dopravní studii zohledňující budoucí výstavbu, propustnost křižovatek a silnic v Modřicích a okolí
 • Omezit neúměrné zahušťování zástavby v Modřicích (Viladomy, bytový dům na Hřbitovní, ap.)
 • Opravovat a budovat chodníky a začlenit zeleň do plánu rozvoje města

Větší prostor pro názory občanů

 • Zavést „Na pivo se starostou“ jako formu setkání starosty s občany
 • Častějším zasedáním zastupitelstva zmenšit objem projednávaných bodů a zkrátit tak dobu jednání zastupitelstva
 • Informovat občany o plánovaných projektech, akcích, stavbách a omezeních v předstihu s možností připomínkování a diskuse dopadů
 • Zpřehlednit webové stránky města
 • Umožnit fulltextové vyhledávání na úřední desce
 • Vytvořit veřejný harmonogram aktuálních městských projektů
 • Využít moderní komunikační technologie pro lepší informovanost občanů a zapojení do dění ve městě (ankety, diskuse, včasné sdělování zpráv, ap.)
 • Zveřejňovat úplné zápisy ze zastupitelstva

Ekonomicky stabilní město

 • Přehledné a transparentní financování kontrolované pomocí rozklikávacího rozpočtu
 • Nabídnout participativní rozpočet pro financování projektů preferovaných občany
 • Pověřit pracovníka města pro vyhledávání dotačních titulů
 • Podpořit z pozice města sponzory pro místní sportovní kluby
 • Zveřejnit na webu smlouvy uzavřené městem
 • Omezit ztrátové projekty města a využívat dostupné zdroje financování v projektech budoucích
 • Změnit trend zadlužování města snížením objemu čerpaných půjček
 • Prosadit transparentní rozdělování dotací a příspěvků

Podpora místních drobných podnikatelů

 • Stanovit předvídatelný rozvoj města tak, aby podle něj mohli podnikatelé plánovat své aktivity
 • Aktivně jednat s místními podnikateli o jejich potřebách a plánech
 • Včas informovat o uzavírkách a omezeních a minimalizovat jejich dopady pro podnikatele
 • Podporovat menší podnikatele zatížené zvýšeným daňovým koeficientem

Pomoc lidem v seniorském věku a v těžkých životních situacích

 • Připravit program pro seniory pro jejich aktivní vyžití
 • Rozšířit sociální a hospicovou péči na území města Modřice
 • Podpořit primární lékařskou péči ve městě (pediatr, praktický lékař, zubař)
 • Provést průzkum zájmu o senior taxi či službu doručení nákupu
 • Podpořit vybudování městských startovacích bytů pro mladé rodiny
 • Podpořit občany ve využívání IDS JMK a MHD Brno příspěvkem na zakoupení celoročního jízdního dokladu pro občany Modřic

Podpora všech lokalit města včetně Bobravy

 • Vyřešit problémy s vodou a kanalizací v lokalitě Bobrava
 • Zlepšit dopravní obslužnost (víkendové spoje např. do kostela, na společenské akce města, ap.)
 • Realizovat finální asfaltové vrstvy na silničních komunikacích města
 • Realizovat osvětlení pod D52, zasadit se o vybudování bezpečného chodníku k vlakovému spoji v Popovicích

Podpora volnočasových aktivit pro občany všech věkových kategorií

 • Soustavně a iniciativně podporovat společenské, kulturní, sportovní a zájmové spolky a aktivity: od přednášek až po Svatováclavské hody
 • Podporovat sportovní kluby a oddíly zvláště se zaměřením na děti a mládež
 • Podporovat aktivity rodičů s malými dětmi
 • Stanovit jasné podmínky pro jednorázové využívání městských areálů včetně možnosti rezervace na webu města Modřice
 • Rozšiřovat volnočasové oblasti, relaxační zóny a veřejná sportoviště na území města Modřice a jejich situování do různých lokalit pro všechny věkové skupiny
 • Zavést festival Týden sportu, kde si děti budou moci vyzkoušet, který sport je baví
 • Dobudovat potřebné propojení cyklostezek

Zlepšení životního prostředí, údržba zeleně

 • Při investičních akcích usilovat o řešení, které by zvýšilo množství zeleně ve městě a kde je to možné, preferovat vzrostlou zeleň
 • Zachovat přístup k rybníkům
 • Zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v souvislosti se suchem
 • Pokusit se o změnu kvality vody v rybníce přepojením vodního zdroje
 • Udržovat a rozšiřovat městský mobiliář (lavičky, stoly, odpadkové koše)

Revize dopravní situace města, včetně parkovacích míst

 • Provést komplexní vyhodnocení dopravní a parkovací situace ve všech částech města
 • Prověřit možnosti vybudování odstavného parkování při dopravních uzlech IDS (nádraží, smyčka) s výhledem na snížení dopravní zátěže
 • Nalézt vhodné řešení pro zvýšení počtu parkovacích míst
 • Doplnit chodníky mezi Modřicemi a Přízřenicemi, Olympií, Popovicemi
 • Sledovat dlouhodobější plánované akce a využít příležitostí pro vybudování komfortního pěšího a cyklo propojení s Chrlicemi ap.
 • Podpořit bezpečné pěší a cyklistické propojení pod Jižním obchvatem

Bezpečné, příjemné a moderní město

 • Ochrana a údržba kulturních památek města Modřice
 • Rozvoj základní a mateřské školy
 • Podpora projektů pro prevenci kriminality
 • Zřídit měření rychlosti ve městě
 • Nastavit správné frekvence svozu odpadu při zachování jeho bezplatnosti, doplnit městské odpadkové koše o třídící nádoby
 • Zřídit Wi-Fi síť zdarma na rušných místech města
 • Omezit hazard na území města
 • Podpořit rozvoj elektromobility zřízením fotovoltaického nabíjecího místa pro elektrokola a elektrovozíky na náměstí